מדיניות פרטיות


משרדו של עו"ד עופר רשו מתייחס בכובד ראש לכל קשור לפרטיותך ומחויב לשמור ולהגן על המידע האישי שהוא מחזיק אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

האמור במסמך זה מנוסח באופן אקראי בלשון זכר אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

כללי

בעת השימוש באתר  www.RESULAW.co.il או במסגרת ההתקשרות שלך מול המשרד, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע אודותיך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע הנאסף על ידי המשרד או נמסר לו על ידיך או מי מטעמך, במסגרת השימוש שלך באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תפקיד, מקצוע, השכלה, כתובת דואר-אלקטרוני, תחומי עניין, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול המשרד, וכיו"ב.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האישי למשרד ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים לכך כי ללא מסירת המידע המשרד לא יוכל להציע לך את השירותים הכלולים באתר, כולם או חלקם, או שתוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך האתר.

חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או ההתקשרות שלך מול המשרד אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. למשל, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של המשרד .השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המשרד במסגרת האתר, מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר המשרד. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

השימוש במידע

המידע האישי אודותיך יישמר במאגר, בין היתר, למטרות הבאות:

כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;

ליצירת קשר לפי שיקול-דעת המשרד ו/או מי מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך מתן שירותים משפטיים או לקיום הוראה אחרת על פי דין;

לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;

רישום לניוזלטרים ורישום לחלק מהתוכניות או השירותים המוצעים על ידי המשרד, בכפוף לקבלת הסכמות על פי דין;

על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר; התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר; מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

מסירת מידע לצד שלישי

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך בגין שימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול המשרד, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי המשרד;

אם נדרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;

אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המשרד;

אם המשרד יארגן את פעילויותיו במסגרת גוף אחר הוא יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המשרד כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. המשרד לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

על פי בקשתך המפורשת.

Cookies

האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics  ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

האתר מקפיד על אבטחת מידע. ועדיין, אין הגנה מוחלטת מפני חדירה בלתי-מורשית,. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פניות בעניין ניתן להפנות למשרד, באמצעות מייל לכתובת: ofer@resulaw.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

ניתוח נתונים באתר באמצעות Google Analytics ובכלל

האתר אליו אתה גולש – resulaw.co.il – עשוי להשתמש בספקי שירותים של צד שלישי כדי לפקח ולנתח את השימוש בשירות שלנו באמצעות, בין היתר, גוגל אנליטיקס – גוגל אנליטיקס הוא שירות
ניתוח אינטרנט. קרא את מדיניות הפרטיות של Google Analytics כאן: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

שיווק מחדש

האתר אליו אתה גולש – resulaw.co.il – עשוי להשתמש בשירותי שיווק מחדש בכדי להציע לך את שירותינו ו/או פרסום אחר וזאת, בין היתר, באתרי צד שלישי לאחר שביקרת באתר שלנו.
Resulaw.co.il ו/או האתר שלנו וספקי צד שלישי משתמשים בקובצי Cookie כדי ליידע, לייעל ולהציג מודעות על סמך הביקורים הקודמים שלך בשירות ו/או באתר שלנו.
Google Ads – שיווק מחדש של Google Ads למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google Ads בקר בכתובת: https://safety.google/intl/en_ca/privacy/ads-and-data/

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 60 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 14 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל שאלה נוספת הקשורה לנושא פרטיות ואופן שמירתה באתר ניתן לפנות למייל : ofer@resulaw.co.il

× התקשרות מיידית
דילוג לתוכן